Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 जेष्ठता सुची
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१५
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी - सुधारीत उपाययोजना N1

अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क , धुळे या कार्यालयातील शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव व निविदा पद्धतीने विक्री करणेबाबतची जाहीर नोटीस N1

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी विभागीय निवड मंडळामार्फत तात्पुरत्या स्वरुपात सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे १२० दिवसासाठी प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे ( Walk in Interview )भरण्याबाबतची जाहिरात N1

वनहक्क कायद्याअंतर्गत जिल्हा समन्वयक (वहका) या कंत्राटी पदासाठी नेमणुक करणेबाबत N1

सामुहिक वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका व्यवस्थापक पद भरणेसाठी जाहिरात N1

अपर तहसिलदार यांचे कार्यक्षेत्र - गावांची यादी

महसुल कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सुची

जाहिरात - अधिक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क , धुळे या कार्यालयातील शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव

जाहिरात - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सनदी लेखापाल नियुक्ती

जाहिरात - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,धुळे अंतर्गत कंत्राटी पद भरती

रेती/वाळू घाट निर्गती करीता ई-टेंडरींग कम ई-ऑक्शन (ई-निविदा सह ई-लिलाव) सूचना

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी -१-१-८२ व १-१-९९ पासुनची सुधारित अंतिम जेष्ठता सुची

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ४(१) अन्वये मौजे वाडी शेवाडी ता. शिंदखेडा प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन प्रस्तावांचे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबतची अधिसुचना

नाशिक पदवीधर मतदार संघ- पुरवणी मतदार यादी

नाशिक पदवीधर मतदार संघ- मतदार यादी

प्राथमिक शिक्षकांचे आंतर जिल्हा बदली आदेश

सेन्ट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे कोर्स कॅलेंडर

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प भुसंपादन प्रस्ताव क्र.५१-०७/२-१४ ता.शिंदखेडा

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल आणि मतदाता महोत्सव- Online Competition for Voters

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जि.प. धुळे , सार्वजनिक अहवाल

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती N1
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१६
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768