Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 निविदा
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-13
अस्वीकार धोरण
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१४N4
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
BR-1
सूचना फलक

जलयुक्त शिवार अभियान N7

लिपिक /लघुटंकलेखक/वाहनचालक/शिपाई संवर्ग प्रारूप जेष्ट्ता सूची दि.०१/०१/२०१५ N4

धुळे जिल्हा वाळु रेती ई-निविदा / ई-ऑक्शन सूचना N5

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी प्राथमिक जेष्ट्ता सूची दि.०१/०१/२०१४N4

टंचाईग्रस्त गावांची यादी N7

धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत पद भरती - अंतिम निवड यादी N6

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जि.प. धुळे , सार्वजनिक अहवाल N5

मौजे -अक्कलपाडा -१/२०१४ भूमिसंपादन व पुनर्स्थापना ..हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ अन्वये अधिसुचना

शाळा मुल्यांकन माहिती -१

शाळा मुल्यांकन माहिती -२

धुळे जिल्हा -अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी अंतिम जेष्ठता सूची २०१३

ग्रामपंचायत निवडणुक - ऑनलाइन नामनिर्देशन पत्र भरणे

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी जेष्ट्ता सूची २०१४

प्राथमिक शिक्षक जेष्ठता सूची - जि.प.धुळे

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

जेष्टता यादी - प्राथमिक शिक्षक आंतर जिल्हा बदली प्रस्ताव - जि.प.धुळे

 

संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१५ N4
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-27
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768