col
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क

वनहक्क अधिनियम

अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी ( वन हक्कांची मान्यता )

अधिनियम २००६ , नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ अन्वये अंमलबजावणी - अंतिम पात्र दाव्यांची माहिती

ar1 धुळे
ar1 साक्री
ar1 शिरपूर

Back