बंद

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिक्षण सेवक भरती बाबत उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिक्षण सेवक भरती बाबत उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिक्षण सेवक भरती बाबत उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिक्षण सेवक भरती बाबत उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

22/01/2020 24/01/2020 पहा (3 MB)