बंद

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोवीड-19 च्या रुग्ण तपासणी करिता क्ष-किरण तंत्रज्ञ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोवीड-19 च्या रुग्ण तपासणी करिता क्ष-किरण तंत्रज्ञ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोवीड-19 च्या रुग्ण तपासणी करिता क्ष-किरण तंत्रज्ञ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोवीड-19 च्या रुग्ण तपासणी करिता क्ष-किरण तंत्रज्ञ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत..

08/05/2020 11/05/2020 पहा (1 MB)