बंद

श्रीमती प्रज्ञा बढे – मिसाळ

Pradnya Bade

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे

ईमेल : drodhule2011[at]gmail[dot]com
पदनाम : जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
दूरध्वनी : 02562-288712
फॅक्स क्रमांक : 02562-288715