बंद

आधार केंद्रे

 अनु. क्र.  नाव पत्ता संपर्क क्र. वाटलेले क्षेत्र
मंगला सुपादू मोरे जैन चौक, ज्युनियर कॉलेज जवळ, देवपुर ९५४५९८१११४ धुळे शहर
सुरेखा प्रकाश बाविस्कर  महिंदळे ९४२०६०२३५६ धुळे ग्रामीण
पंकज प्रदीप बागूल भगवा चौक, गायकवाड कॉम्लेक्स लेन नं. 5, आशिष लॉज समोर, धुळे ८३०८१७०१८०  फागणे
दिलीप मगन मिस्त्री कबीर कॉम्प्लेक्स नेहरु पुतला साक्री रोड,धुळे ९८२३६१६०३८ नेर
गणेश रमेश चौधरी जुना आग्रा रोड देवपूर. तलाठी कार्यालय, धुळे ९४२२७७२७७७ सोनगीर
नूरुद्दीन अमीन शेख 88, हिदायत कॉलनी चाळीसगाव रोड, धुळे पिन424001 ९९७०७०३१६० बोरकुंड
संजय बबनराव येल्ममे पारोला रोड, गोपाळ टी जवळ धुळे -४४२०० ९९२१६४६८४५ आर्वी
राजेंद्र पांडुरंग वानखेडेकर मोचीवाडा धुळे ९२७३१७५६६७ धुळे शहर