बंद

उपविभाग आणि विभाग

या जिल्ह्यात एकुण दोन उपविभाग आहेत .

अ.क्र. उपविभाग तालुका 
१  धुळे धुळे 

साक्री 

२  शिरपुर  शिरपुर 

शिंदखेडा