बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

अनु. क्र. तालुका एसटीडी कोड पिन कोड
धुळे ०२५६२ ४२४००१ 
धुळे-देवपूर ०२५६२ ४२४००२
धुळे-मार्केट यार्ड ०२५६२ ४२४००४
धुळे-विद्या नगरी ०२५६२ ४२४००५
धुळे-एमआयडीसी ०२५६२ ४२४००६
साक्री ०२५६८ ४२४३०४
शिरपूर ०२५६३ ४२४४०५
शिंदखेडा ०२५६६ ४२५४०६