बंद

तहसील

अ.क्र. तालुक्याचे नाव 
धुळे 
शिरपुर 
साक्री 
शिंदखेडा