बंद

भोगवटदार वर्ग-२ जमिनीची माहिती – शिंदखेडा

अ.क्र. गावाचे नाव
 १   पाटण ( पी.डी.एफ. – १८३५ केबी )
 सुलवाडे ( पी.डी.एफ. – २६९९ केबी )
 वरपाडे ( पी.डी.एफ. – २४५१ केबी )
 नेवाडे ( पी.डी.एफ. – २०९९ केबी )
 सोनेवाडी ( पी.डी.एफ. – २४५८ केबी )
 वरसुस ( पी.डी.एफ. – २००७ केबी )
 अक्कडसे ( पी.डी.एफ. – २३७३ केबी )
 वरुळ ( पी.डी.एफ. – १८९६ केबी )
 घुसरे ( पी.डी.एफ. – २०४९ केबी )
१०  सोनशेलु ( पी.डी.एफ. – २१६८ केबी )
११  भडणे ( पी.डी.एफ. – २१६६ केबी )
 १२  परसामळ ( पी.डी.एफ. – १८६२ केबी )
१३  कुमरेज ( पी.डी.एफ. – २१६९ केबी )
१४  चिमठाणे ( पी.डी.एफ. – २६२१ केबी )
१५  दलवाडे ( पी.डी.एफ. – ३१८२ केबी )
१६  पिंप्री ( पी.डी.एफ. – २५३६ केबी )
१७  आरावे ( पी.डी.एफ. – ३५७४ केबी )
१८  जखाणे ( पी.डी.एफ. – २५०९ केबी )
१९  तामथरे ( पी.डी.एफ. – २६१९ केबी )
२०  अमराळे ( पी.डी.एफ. – ३२२७ केबी )
२१  दराणे ( पी.डी.एफ. – ३२२७ केबी )
२२  रोहाणे ( पी.डी.एफ. – ३०२४ केबी )
२३  स.मुकटी ( पी.डी.एफ. – २४१८ केबी )
२४  चिमठावल ( पी.डी.एफ. – २५१९ केबी )
२५  डांगुर्णे ( पी.डी.एफ. – ३७४९ केबी )
२६  डाबली ( पी.डी.एफ. – २३२९ केबी )
२७ दलवाडे प्र. न. ( पी.डी.एफ. – ३१८२ केबी )
२८ दलवाडे प्र. सो. ( पी.डी.एफ. – २२५० केबी )
२९ डांगुर्णे ( पी.डी.एफ. – ३७४९ केबी )
३० दराने ( पी.डी.एफ. – ३२२७ केबी )
३१ दारखेडा ( पी.डी.एफ. – १९२२ केबी )
३२ दसवेल ( पी.डी.एफ. – २७९६ केबी )
३३ दत्ताने ( पी.डी.एफ. – २५५९ केबी )
३४ दाउळ ( पी.डी.एफ. – २९२३ केबी )
३५ दभाशी ( पी.डी.एफ. – ३५३४ केबी )
३६ देगाव ( पी.डी.एफ. – २८४० केबी )
37 देवी ( पी.डी.एफ. – २२०३ केबी )
३८ धादरणे ( पी.डी.एफ. – २६९६ केबी )
३९ धमाणे ( पी.डी.एफ. – २६९६ केबी )
४० धावडे ( पी.डी.एफ. – ७५६ केबी )
४१ डोंडायचा ( पी.डी.एफ. – ४३८१ केबी )
४२ डोंगरगाव ( पी.डी.एफ. – १९७१ केबी )
४३ गव्हाणे ( पी.डी.एफ. – २७७३ केबी )
४४ घुसरे ( पी.डी.एफ. – २०४९ केबी )
४५ गोराणे ( पी.डी.एफ. – २८०६ केबी )
४६ हतनूर ( पी.डी.एफ. – २२०२ केबी )
४७ हिसपूर ( पी.डी.एफ. – ३०३६ केबी )
४८ होळ प्र. बे. ( पी.डी.एफ. – २४७९ केबी )
४९ हुंबर्डे ( पी.डी.एफ. – २८२१ केबी )
५०  जखाने ( पी.डी.एफ. – २५०९ केबी )
५१ जासाने ( पी.डी.एफ. – २१३८ केबी )
५२ जातोडा ( पी.डी.एफ. – २८०५ केबी )
५३ जोगशेलु ( पी.डी.एफ. – १८५७ केबी )
५४ कंचनपूर ( पी.डी.एफ. – २०५१ केबी )
५५ कादाने ( पी.डी.एफ. – २३६८ केबी )
५६ कलमाडी ( पी.डी.एफ. – ३०१६ केबी )
५७ कळगाव ( पी.डी.एफ. – ३७१० केबी )
५८ कालवाडे ( पी.डी.एफ. – १६५७ केबी )
५९ कामपूर ( पी.डी.एफ. – ३३८९ केबी )
६० कमखेडा ( पी.डी.एफ. – ५११८ केबी )
६१  कर्ले ( पी.डी.एफ. – २७३६ केबी )
६२ खलाणे ( पी.डी.एफ. – २३९३ केबी )
६३ खर्दे बु. ( पी.डी.एफ. – ३४४६ केबी )
६४ कोडदे ( पी.डी.एफ. – ३४३२ केबी )
६५ कुंभारे प्र. ने. ( पी.डी.एफ. – ३३६९ केबी )
६६ कुमरेज ( पी.डी.एफ. – २१६९ केबी )
६७ कुरुकवाडे ( पी.डी.एफ. – २८३६ केबी )
६८ लघाने ( पी.डी.एफ. – २९०८ केबी )
६९ लोहगाव ( पी.डी.एफ. – ३१४२ केबी )
७० महाळपूर ( पी.डी.एफ. – २०३० केबी )
७१ माळीच ( पी.डी.एफ. – २७८२ केबी )
७२ मालपूर ( पी.डी.एफ. – १५५० केबी )
७३ मांडळ ( पी.डी.एफ. – ३७१६ केबी )
७४ मंडाणे ( पी.डी.एफ. – २५७१ केबी )
७५ मेलाने ( पी.डी.एफ. – २९१६ केबी )
७६ मेथी ( पी.डी.एफ. – १९२४ केबी )
७७ म्हळसर ( पी.डी.एफ. – ४३९५ केबी )
७८ मुडवद ( पी.डी.एफ. – ३३३८ केबी )
७९ मुकटी ( पी.डी.एफ. – २४१८ केबी )
८० नरडाने ( पी.डी.एफ. – २७४३ केबी )
८१ नेवाडे ( पी.डी.एफ. – २०९९ केबी )
८२ निमगुळ ( पी.डी.एफ. – ८८३ केबी )
८३ निरगुडी ( पी.डी.एफ. – २४९३ केबी )
८४ निशाने ( पी.डी.एफ. – १७९८ केबी )
८५ पढावद ( पी.डी.एफ. – ३३३४ केबी )
86 परसामळ ( पी.डी.एफ. – १८६२ केबी )
८७ पाष्टे ( पी.डी.एफ. – ३६५२ केबी )
८८ पाटन ( पी.डी.एफ. – १८३५ केबी )
८९ पथारे ( पी.डी.एफ. – ७०१ केबी )
९० पिंपरी ( पी.डी.एफ. – २५३६ केबी )
९१ पिंप्रड ( पी.डी.एफ. – २८२७ केबी )
९२ पिंपरखेडा ( पी.डी.एफ. – २९१९ केबी )
९३ परसोडे ( पी.डी.एफ. – २७७९ केबी )
९४ रहिमपुरे ( पी.डी.एफ. – २०५४ केबी )
९५ रामी ( पी.डी.एफ. – ७७३ केबी )
९६ रंजाणे २ ( पी.डी.एफ. – ३४९१ केबी )
९७ रंजाने ( पी.डी.एफ. – ५८५९ केबी )
९८ रेवाडी ( पी.डी.एफ. – २५०७ केबी )
९९ रोहाणे ( पी.डी.एफ. – ३०२४ केबी )
१०० रुदाणे ( पी.डी.एफ. – २३१२ केबी )
१०१ साहूर ( पी.डी.एफ. – ४९८ केबी )
१०२ साळवे ( पी.डी.एफ. – २०७० केबी )
१०३ सर्वे ( पी.डी.एफ. – १९५१ केबी )
१०४ सतारे ( पी.डी.एफ. – २३८३ केबी )
१०५ शेंदवाडे ( पी.डी.एफ. – ११२५ केबी )
१०६ शेवाडे ( पी.डी.एफ. – २३२७ केबी )
१०७ सिंदखेडा ( पी.डी.एफ. – ६४३७ केबी )
१०८ शीराळे ( पी.डी.एफ. – २४२७ केबी )
१०९ सुलवाडे ( पी.डी.एफ. – १८६८ केबी )
११० सोंडले ( पी.डी.एफ. – ३०७४ केबी )
१११ सोनेवाडी ( पी.डी.एफ. – २४५८ केबी )
११२ सोनशेलू ( पी.डी.एफ. – २१६८ केबी )
११३ सुखवद ( पी.डी.एफ. – २६९९ केबी )
११४ सुराय ( पी.डी.एफ. – २३४७ केबी )
११५ टाकरखेडा ( पी.डी.एफ. – १०११ केबी )
११६ तामथरे ( पी.डी.एफ. – २६१९ केबी )
११७ तावखेडा प्र. बे. ( पी.डी.एफ. – २७९० केबी )
११८ तावखेडा प्र. ने. ( पी.डी.एफ. – १०९७ केबी )
११९ टेमलाय ( पी.डी.एफ. – २४३७ केबी )
१२० वडली ( पी.डी.एफ. – २९६० केबी )
१२१ वलखेडा ( पी.डी.एफ. – ३४३४ केबी )
१२२ वणी ( पी.डी.एफ. – २५०१ केबी )
१२३ वरपाडे ( पी.डी.एफ. – २४५१ केबी )
१२४ वर्षी ( पी.डी.एफ. – ४३२६ केबी )
१२५ वरसुस ( पी.डी.एफ. – २००७ केबी )
१२६ वरुळ ( पी.डी.एफ. – १८९६ केबी )
१२७ वरवाडे ( पी.डी.एफ. – १०७९ केबी )
१२८ वरझडी ( पी.डी.एफ. – ३०५१ केबी )
१२९ वसमाने ( पी.डी.एफ. – ३०६८ केबी )
१३० वायपूर ( पी.डी.एफ. – २३७३ केबी )
१३१ वाघाडी बु. ( पी.डी.एफ. – २५८९ केबी )
१३२ वाघाडी खु. ( पी.डी.एफ. – १९८१ केबी )
१३३ वाघोदा ( पी.डी.एफ. – २५८९ केबी )
१३४ वीखरन ( पी.डी.एफ. – ३७९० केबी )
१३५ विखुर्ले ( पी.डी.एफ. – २२७२ केबी )
१३६ वीकवेल ( पी.डी.एफ. – ३१६८ केबी )
१३७ वीरदेल ( पी.डी.एफ. – ३१६८ केबी )
१३८ वीटाई ( पी.डी.एफ. – २२२१ केबी )
१३९ वडदे ( पी.डी.एफ. – १११२ केबी )
१४० वाडी ( पी.डी.एफ. – २२६१ केबी )
१४१ वडोदे ( पी.डी.एफ. – २५१७ केबी )
१४२ वरुड ( पी.डी.एफ. – ४८६८ केबी )
१४३ झीरवे ( पी.डी.एफ. – ४८६८ केबी )
१४४ झोटवाडे ( पी.डी.एफ. – १००० केबी )