बंद

सेवा हमी कायदा

अ.  क्र. विभाग एकूण लोकसेवा शासन निर्णय
1 गृह विभाग (गृह) 17 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ३८६ केबी)
परिवहन 14
2 महसूल व वन ( महसूल ) 75 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. २०७ केबी)
महसूल –                               20 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ३८६ केबी)
भूमि अभिलेख –                     18
करमणूक कर विषयक सेवा – 12
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क-         14
वने –                                     11
3 कृषि व पदुम (कृषि) 24 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ३२७ केबी)
पदुम 16
4 नगर विकास 27 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. २१८ केबी)
5 विधी व न्याय 3
6 ग्रामविकास 13 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ८७३ केबी)
7 अन्न, नागरी पुरवठा 15 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ३४० केबी)
8 गृहनिर्माण 20
9 महिला व बालविकास 13 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. २९४ केबी)
10 कौशल्य विकास व उद्योजकता 2
11 अल्पसंख्यांक विकास 1
12 उद्योग 19 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. १३३ केबी)
कामगार 40 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. १२७ केबी)

डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. १२८ केबी)

उर्जा 6 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ८७ केबी)
13 वित्त 7 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. २८८ केबी)
14 जलसंपदा 10 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. १६५ केबी)
15 सहकार 5 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. १५८ केबी)
16 पाणी पुरवठा व स्वच्छता 5 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ११३ केबी)
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 4
18 सामाजिक न्याय 10 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. १.५ एमबी )
19 आदिवासी विकास ‍विभाग 5 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. ३.३ एमबी )
20 शालेय शिक्षण व क्रीडा 18 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. १.७ एमबी )
21 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 25
22 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 20 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ.१.६ एमबी )
23 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 10 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ. २२१ केबी)
24 पर्यावरण 4 डाऊनलोड जी.आर. ( पी.डी.एफ.१४१ केबी)
25 सार्वजनिक बांधकाम 10