पिकनिहाय क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता 2018-19

पिकनिहाय क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता 2018-19
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
गावनिहाय व पिकनिहाय क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता 2018-19 – शिरपुर 18/03/2019 डाउनलोड(993 KB)
गावनिहाय व पिकनिहाय क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता 2018-19 – शिंदखेडा 18/03/2019 डाउनलोड(1,008 KB)
गावनिहाय व पिकनिहाय क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता 2018-19 – साक्री 18/03/2019 डाउनलोड(2 MB)
गावनिहाय व पिकनिहाय क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता 2018-19 – धुळे 18/03/2019 डाउनलोड(1 MB)