बंद

अनुसूचित जमातीसाठी जवान भरती २०१९

अनुसूचित जमातीसाठी जवान भरती २०१९
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुसूचित जमातीसाठी जवान भरती २०१९

अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क धुळे, यांचे आस्तापणावर विशेष भरतीद्वारे सरळसेवा द्वारे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवाराचे निउक्तीकरिता भरती प्रक्रिया राबवीणेबाबत.

04/01/2020 13/01/2020 पहा (6 MB)