बंद

जाहिरात -पदभरती- भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,धुळे

जाहिरात -पदभरती- भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,धुळे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहिरात -पदभरती- भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,धुळे

प्रबंधक,आवासी अधिकारी,कनिष्ठ निवासी -१ , कनिष्ठ निवासी -२ , वरीष्ठ निवासी सहाय्यक प्राध्यापक , सहयोगी प्राध्यापक (करार तत्वावर ) दंत चिकीत्सक, वैद्कीय अधिकारी पदे   DSB ने भरणेबाबत..

04/01/2019 09/01/2019 पहा (2 MB)