बंद

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण करणेकामी बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करणेकामी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत..

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण करणेकामी बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करणेकामी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत..
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण करणेकामी बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करणेकामी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत..

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण करणेकामी बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करणेकामी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत..

01/10/2020 15/10/2020 पहा (3 MB)