बंद

धुळे जिल्ह्यातील वाळू गटांचे व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्ट्यांचे पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा तयार करणेसाठी तसेच जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (D.S.R.) व भूविज्ञानकिय तांत्रिक अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीची ई-निविदा

धुळे जिल्ह्यातील वाळू गटांचे व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्ट्यांचे पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा तयार करणेसाठी तसेच जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (D.S.R.) व भूविज्ञानकिय तांत्रिक अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीची ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
धुळे जिल्ह्यातील वाळू गटांचे व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्ट्यांचे पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा तयार करणेसाठी तसेच जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (D.S.R.) व भूविज्ञानकिय तांत्रिक अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीची ई-निविदा

धुळे जिल्ह्यातील वाळू गटांचे व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्ट्यांचे पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा तयार करणेसाठी तसेच जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (D.S.R.) व भूविज्ञानकिय तांत्रिक अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीची ई-निविदा

16/01/2020 27/01/2020 पहा (155 KB)