बंद

प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे प्रबंधक / आवासी अधिकारी /निवासी अधिकारी /कनिष्ठ निवासी 1,२,३ इ. पदे १८० दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भरणे बाबत

प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे प्रबंधक / आवासी अधिकारी /निवासी अधिकारी /कनिष्ठ निवासी 1,२,३ इ. पदे १८० दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भरणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे प्रबंधक / आवासी अधिकारी /निवासी अधिकारी /कनिष्ठ निवासी 1,२,३ इ. पदे १८० दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भरणे बाबत

प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे प्रबंधक / आवासी अधिकारी /निवासी अधिकारी /कनिष्ठ निवासी 1,२,३ इ. पदे १८० दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भरणे बाबत.

30/12/2019 06/01/2020 पहा (2 MB)