बंद

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ कलम ११ अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ कलम ११ अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ कलम ११ अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ मौजे शेवाडे, जखाने, अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता शिंदखेडा अंतर्गत उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्र.२ व उपचारी १,२,३ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना.

18/10/2022 04/10/2023 पहा (791 KB)