बंद

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ कलम अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ कलम अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ कलम अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ मौजे शेवाडे,जखाने,अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता.शिंदखेडा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील वितरीका क्र.१ व तिची उपचारी १ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना

18/10/2022 04/10/2023 पहा (648 KB)