बंद

सन २०२३ मध्ये सेवानिरुत्त होणारे अधिकारी/कर्मचारी यांची अधिसूचना.

सन २०२३ मध्ये सेवानिरुत्त होणारे अधिकारी/कर्मचारी यांची अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२३ मध्ये सेवानिरुत्त होणारे अधिकारी/कर्मचारी यांची अधिसूचना.

सन २०२३ मध्ये सेवानिरुत्त होणारे अधिकारी/कर्मचारी यांची अधिसूचना.

22/12/2022 31/05/2023 पहा (160 KB)