बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना मौजे लामकाणी ता.धुळे

भुसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना मौजे लामकाणी ता.धुळे

22/03/2022 23/06/2022 पहा (380 KB)
स्थानिक सुट्या-२०२२

स्थानिक सुट्या-२०२२

08/02/2022 31/12/2022 पहा (371 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव क्र.७८/२०१८ , भु.प्र.क्र.८०/२०१८ व ८१/२०१८ यांना मुदतवाढ देणेबाबत.

भुसंपादन प्रस्ताव क्र.७८/२०१८ मौजे सोंडले ता.शिंदखेडा, भु.प्र.क्र.८०/२०१८ व ८१/२०१८ अनुक्रमे मौजे वेल्हाणे(कुं.) व मौजे बाबरे व(कुं.)ता.जि.धुळे  यांना मुदतवाढ देणेबाबत.

07/12/2021 06/12/2022 पहा (2 MB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

20/07/2018 31/12/2028 पहा (175 KB)
संग्रहित