बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य निवडी बाबत.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य निवडी बाबत.

11/11/2022 12/12/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ कलम अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ मौजे शेवाडे,जखाने,अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता.शिंदखेडा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील वितरीका क्र.१ व तिची उपचारी १ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना

18/10/2022 04/10/2023 पहा (648 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ कलम ११ अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ मौजे शेवाडे, जखाने, अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता शिंदखेडा अंतर्गत उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्र.२ व उपचारी १,२,३ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना.

18/10/2022 04/10/2023 पहा (791 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे वडदे चावळदे ता.शिंदखेडा जि.धुळे

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे वडदे चावळदे ता.शिंदखेडा जि.धुळे

24/08/2022 22/08/2023 पहा (435 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे खोरदड ता .जि .धुळे

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे खोरदड ता .जि .धुळे

24/08/2022 22/08/2023 पहा (381 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना मौजे महिंदळे ता.धुळे

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना मौजे महिंदळे ता.धुळे

15/07/2022 14/07/2023 पहा (357 KB)
स्थानिक सुट्या-२०२२

स्थानिक सुट्या-२०२२

08/02/2022 31/12/2022 पहा (371 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव क्र.७८/२०१८ , भु.प्र.क्र.८०/२०१८ व ८१/२०१८ यांना मुदतवाढ देणेबाबत.

भुसंपादन प्रस्ताव क्र.७८/२०१८ मौजे सोंडले ता.शिंदखेडा, भु.प्र.क्र.८०/२०१८ व ८१/२०१८ अनुक्रमे मौजे वेल्हाणे(कुं.) व मौजे बाबरे व(कुं.)ता.जि.धुळे  यांना मुदतवाढ देणेबाबत.

07/12/2021 06/12/2022 पहा (2 MB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

20/07/2018 31/12/2028 पहा (175 KB)
संग्रहित