बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्थानिक सुट्ट्या सन २०२३

स्थानिक सुट्ट्या सन २०२३

05/01/2023 31/12/2023 पहा (119 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ कलम अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ मौजे शेवाडे,जखाने,अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता.शिंदखेडा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील वितरीका क्र.१ व तिची उपचारी १ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना

18/10/2022 04/10/2023 पहा (648 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ कलम ११ अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ मौजे शेवाडे, जखाने, अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता शिंदखेडा अंतर्गत उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्र.२ व उपचारी १,२,३ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना.

18/10/2022 04/10/2023 पहा (791 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे वडदे चावळदे ता.शिंदखेडा जि.धुळे

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे वडदे चावळदे ता.शिंदखेडा जि.धुळे

24/08/2022 22/08/2023 पहा (435 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे खोरदड ता .जि .धुळे

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसूचना मौजे खोरदड ता .जि .धुळे

24/08/2022 22/08/2023 पहा (381 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना मौजे महिंदळे ता.धुळे

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना मौजे महिंदळे ता.धुळे

15/07/2022 14/07/2023 पहा (357 KB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

20/07/2018 31/12/2028 पहा (175 KB)
संग्रहित