बंद

श्री. श्रीकुमार चिंचकर

Shrikumar Chinchkar

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे

ईमेल : slao[dot]1[dot]dhule[at]gmail[dot]com
पदनाम : उप जिल्हाधिकारी - भूसंपादन ( रा.महामार्ग -२११ )
दूरध्वनी : 02562-288712
फॅक्स क्रमांक : 02562-288715