बंद

भूसंपादन

रचना

 1. जिल्हाधिकारी
 2. एस.एल.ए.ओ.
  (मध्यम प्रकल्प) , एस.एल.ए.ओ. (सर्वसाधारण) , एस.एल.ए.ओ. (नं .1) , उपविभागीय अधिकारी(धुळे) , उपविभागीय अधिकारी (शिरपूर)
अ.क्र. संबंधित कायदा संबंधित नियम
1 भूसंपादन कायदा १८९४ भूसंपादन नियम (जमीन अधिग्रहण नियमावली)
2 एम.आय.डी.१९६१ कायदा
3 महाराष्ट्र नगरपरिषद कायदा १९६५
4 एम.एच.ए.डी.ए. १९७६ कायदा
5 भारतीय रेल्वे कायदा १९८९
6 राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ राष्ट्रीय महामार्ग नियम १९५७

भूसंपादन माध्यमातून विकास

भारत एक विकसनशील देश आहे 2020 पर्यंत भारत महासत्ता बनण्याचा एक स्वप्न आहे. स्वातंत्र्यानंतर विविध मार्ग जसे वाहतूक, (रेल्वे, महामार्ग, विमानतळ, बंदर), औद्योगिक क्षेत्रे, टाउनशिप, सिंचन प्रकल्प, वीज प्रकल्प, इतर पायाभूत सुविधा दररोज वाढत आहे.

वरील प्रकल्पांसाठी जमीन ही एक प्रमुख बाब आहे; जी भूमि संपादन विभागाने उपलब्ध करुन दिला आहे.

जमीन अधिग्रहण कार्यवाहीची स्थिती-

अ.क्र. एस.एल.ए.ओ. वर्तमान प्रकरणांची एकूण संख्या संबंधित प्रकल्प
1 एस.एल.ए.ओ. (मध्यम प्रकल्प) 102 राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 3,6
2 एस.एल.ए.ओ. (सर्वसाधारण) 101 अक्कलपाडा प्रकल्प, वाडी-शेवाडी प्रकल्प, जामखेड प्रकल्प, सुळवले बैराज, महापालिका धुळे, नगर परिषद दोंडाईचा, नगर परिषद शिरपूर, एम.ए.एस.बी., एस.टी.
3 एस.एल.ए.ओ. (नं .1) 101 पाझरें टाकी, गाव टाकी, कालवा, के.टी.वेर, एनएच -211
4 उपविभागीय अधिकारी(धुळे) 24 एम.आय.डी.सी., गावठाण विस्तार
5 उपविभागीय अधिकारी (शिरपूर) 24 एम.आय.डी.सी., गावठाण विस्तार, कालवे

धुळे जिल्ह्यात भूसंपादन माध्यमातून अलीकडील विकास

 1. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 (सूरत-नागपूर) – 4/6 लेनसाठी सध्याचे 2 लेन कॅरेजवे विस्तारीकरण
  वरील प्रकल्पासाठी आजपर्यंत २९६.४६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित आहे.
 2. विविध सिंचन प्रकल्प
 3. अ.क्र. Name of the project of प्रकल्पाचे नाव अधिग्रहित / मिळविलेले भूखंड सिंचन अंतर्गत भूखंड
  1 अमरावती प्रकल्प 553.40 ha 270 ha
  2 कमी पांझरा (अक्कलपाडा प्रोजेक्ट) 1409.47 ha 6191 ha
  3 सारंगखेडा मोठे धरण 1823.50 ha 8768 ha
  4 सुलवाडे मोठे धरण 1272.00 ha 7560 ha
  5 वाडी – शेवाडी प्रकल्प 928.65 ha 5980 ha
  एकूण 5987.02 ha 31208 ha

  सिंचन प्रकल्पासाठी 5987.02 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण, धुळे जिल्ह्यात हरित क्रांती झाली. 31208 हेक्टर क्षेत्रफळ बारमाही सिंचन अंतर्गत खरेदी केले.

 4. इमारत पाणी-संरक्षण संरचना
 5. एन.आर.ई.जी.ए. च्या अंतर्गत खासगी जमिनी संपादित करून गावातील मोठ्या तलावांची संख्या, पाझर टाक्यांची निर्मिती केली गेली.

 6. औद्योगिक विकास
 7. धुळे ते नरडाणा औद्योगिक विकास केंद्रांचा विकास फक्त खाजगी मालकांकडून जागा संपादन केल्यानंतरच शक्य झाले.

 8. गावठाण विस्तार
 9. कमी उत्पन्न गटातील सामाजिक सशक्तीकरण हा आपल्या लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ग्रामीण भागातील जनसंख्या दबावाने गावठाण विस्तारांसाठी जमीन अधिग्रहण करण्याच्या मागणीनुसार निवासी भूखंडांची मागणी निर्माण केली.