बंद

शासकीय जमीन वाटप आदेश

धुळे सोनगीर भोपाळ कंपनी देवभाने धुळे वरखेडे विहीर भाडेपट्टा धुळे लामकानी वन विभाग निवासस्थाने धुळे आर्वी विहीर भाडेपट्टा धुळे वलवाडी सोसायटी धुळे बुर्झड म.रा.वि.मं उपकेंद्र धुळे लामकानी आरोग्य क्लब
धुळे नवलाने ग्रामपंचायत विहीर धुळे लामकानी म.रा.वि.मं उपकेंद्र धुळे फागणे पेट्रोल पंप धुळे नकाणे आदिवासी शाळा धुळे ठराव धुळे वरखेडी म.रा.वि .उपकेंद्र धुळे विचुर म.रा.वि .उपकेंद्र धुळे सोनगीर मंदिर आणि गार्डन धुळे नांद्रे दफनभूमी
धुळे मोराणे केळी पाऊडर फॅक्टरी धुळे जिल्हा अतिक्रमण आदेश धुळे कापडणे म. रा. वि .मं . उपकेंद्र धुळे सोनगीर शाळा मैदान धुळे लामकानी हॉस्पिटल धुळे तिखी वीट मासण धुळे चिंचखेडा म.रा.वि .मं उपकेंद्र धुळे रावेर विहीर भाडेपट्टा धुळे बी सत्ता शिष्टमंडळ आदेश
धुळे केंद्रीय विद्यालय धुळे नगाव R seti प्रकल्प धुळे रावेर विहीर भाडेपट्टा 1 धुळे रावेर विहीर भाडेपट्टा 2 धुळे रावेर विहीर भाडेपट्टा 3 धुळे वरखेडी शाळा बिल्डिंग अजंग _PHC_2019 बँक ऑफ बडोदा _2018 बँक ऑफ बडोदा _O-C
भाभूळवाडी नाला _नूतनीकरण CM_Solar_मुकटी 3.7.2018 गडूतर _2-1 जवाहर _7.4.1988 जवाहर मेडिकल 27.8.1986 खेडे_Re_Order कुसुंबा _524 नाला _नूतनीकरण कुसुंबा-524 भाडेपटटा सोनगीर

साक्री सामोडे टायर रिमोल्डिंग साक्री कुडाशी बी.एस.एन.एल. एक्सचेंज साक्री पोलिस स्टेशन साक्री अंगणवाडी साक्री धामनार ग्रामपंचायत विहीर साक्री ग्रामपंचायत विहीर
साक्री चौपाले बी.एस.एन.एल. मनोरा साक्री मांजरी बी.एस.एन.एल. मनोरा साक्री पिंजारझाडी म.रा.वि.मं उपकेंद्र साक्री शिवाजीनगर सोलर पॉवर साक्री उमरपाटा म.रा.वि.मं उपकेंद्र साक्री मालपूर सोलर आदेश
साक्री शाळेचे मैदान साक्री राईनपाडा शाळा इमारत आणि मैदान साक्री पिंपळगाव बी.एस.एन.एल. मनोरा साक्री भामेर शाळा इमारत आणि मैदान साक्री वालव्हे आदिवासी शाळेचे मैदान साक्री शिवाजीनगर सोलर पॉवर
साक्री ब्राम्हणवेल पवन ऊर्जा साक्री आढे म.रा.वि.मं उपकेंद्र साक्री बळसाणे बी.एस.एन.एल. मनोरा साक्री आंचाळे बी.एस.एन. एल मनोरा साक्री घाणेगाव बि.एस.एन.एल मनोरा साक्री थेटर
ब्राम्हणवेल _33-11 K.V. 18.1.2019 घोडदे _PHC-2.11.2018 जैताणे ग्रामीण रुग्णालय_6.9.2018 मालपुर_साक्री_९६_सौर आदेश शेवाली ४८५ dt.21.5.1985 साक्री दुसाने म.रा.वि.मं उपकेंद्र
साक्री जैताणे विहीर साक्री भडणे एकलव्य शाळा साक्री तामसवडी PHC

शिरपूर कळमसरे म.रा.वि.मं उपकेंद्र शिरपूर वाडी वृक्षारोपण शिरपूर खर्डे धान्य गोदाम शिरपूर कोडीद बी.एस.एन.एल. मनोरा शिरपूर झेंडेअंजन बी.एस.एन.एल. मनोरा शिरपूर खंबाळे शाळा मैदान शिरपूर तांडे शाळा इमारत आणि मैदान शिरपूर होळनांथे बी.एस.एन.एल. एक्सचेंज
शिरपूर सांगवी शाळा इमारत आणि मैदान शिरपूर बाभुळदे शाळा मैदान शिरपूर खर्दे धान्य गोदाम शिरपूर होळनांथे आरोग्य क्लब शिरपूर अर्थे बी.एस.एन.एल. एक्सचेंज शिरपूर वाडी खुर्द म.रा.वि.मं उपकेंद्र शिरपूर भोईटे बी.एस.एन.एल. मनोरा शिरपूर दोंदवाडे बी.एस.एन.एल. मनोरा
शिरपूर खंबाळे शाळा मैदान शिरपूर हाडाखेड प्लॉट शिरपूर खर्दे शाळा इमारत शिरपूर खर्दे शाळा मैदान शिरपूर वरूळ प्लॉट शिरपूर खंबाळे शाळा इमारत शिरपूर दहिवद धान्य गोदाम शिरपूर बाळदे म.रा.वि.मं उपकेंद्र
शिरपूर जातोडे शाळा मैदान शिरपूर विखरण म.रा.वि.मं उपकेंद्र शिरपूर तोंदे बँक लोन आदेश शिरपूर शिंगावे आदिवासी शाळा शिरपूर वाघाडी गट नंबर ४२९ कब्रस्थान शिरपूर मोहिदा गावठाण शिरपूर आढे म.रा.वि.मं उपकेंद्र शिरपूर वरूळ सोसायटी
शिरपूर बाळदे म.रा.वि.मं केंद्र चाकडू ६४-१ Ad.Pas.Order २४.१०.२०१८ रोहीणे म.रा.वि.मं १६.८.२०१६ वरूळ_SPR PHC_2019 गिधाडे शिरपूर मांजरोद शिरपूर

शिंदखेडा दफनभूमी शिंदखेडा सुलवाडे आदिवासी शाळा शिंदखेडा वाचनालय शिंदखेडा विर्देल बी. एस. एन. एल एक्सचेंज शिंदखेडा मेथी महाजनको उपकेंद्र शिंदखेडा विखरण महाजनको उपकेंद्र शिंदखेडा जातोडे बी. एस. एन. एल मनोरा शिंदखेडा मुकाटी बीएसएनएल मनोरा शिंदखेडा माळीच ग्रामपंचायत विहीर
शिंदखेडा बेटावद प्लॉट शिंदखेडा बाभळे म.औ.वि .मं शिंदखेडा चिलाणे बी. एस. एन. एल मनोरा शिंदखेडा कर्ले बी. एस. एन. एल मनोरा शिंदखेडा पोलिस स्टेशन शिंदखेडा बेटावद शाळा मैदान शिंदखेडा होळ शाळा इमारत शिंदखेडा निमदुळ बीएसएनएल मनोरा शिंदखेडा रमी कचरा डेपो
शिंदखेडा वर्षी दफनभूमी शिंदखेडा विखरण बी. एस. एन. एल मनोरा शिंदखेडा मालपुर घरकुल शिंदखेडा म.रा.वि.मं उपकेंद्र शिंदखेडा बेटावद सार्वजनिक रुग्णालय शिंदखेडा धान्य गोदाम शिंदखेडा नरडाणा धान्य गोदाम शिंदखेडा मालपुर सरिता मापन केंद्र शिंदखेडा चिराणे विहीर भाडेपट्टा
शिंदखेडा मुडावद भाडेपट्टा शिंदखेडा दराने घरकुल शिंदखेडा कुमरेज संस्था अलाणे पानी पुरवठा _ 11.05.2017 आरावे _ म.रा.वि.मं _ 23.11.2016 भडणे पाणी पुरवठा _25.4.2017 दलवाडे_म.रा.वि .मं _ 13.10.2016 दाउळ__MRWPD 09.6.2017 दाउल l_SNK_MSEDL_23.1.2019
धांदरणे_MSEB 15.11.2017 कार्ले_PHC 20.6.2018 मालपुर _म.रा.वी.मं _16.9.2016 साळवे _पाणी पुरवठा _ 22.3.2017 तावखेडा _MRDW 31.5.2017 शिंदखेडा दफनभूमी शिंदखेडा धान्य गोदाम दाभाशी शिंदखेडा