बंद

संस्था आलेख

हुद्दा जिल्हाधिकारी कार्यालय शाखा पर्यवेक्षण
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रशासन
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कुळवहिवाट विभाग

गौण खनिज वसुली

महसूल (ग्रामीण) प्रकरणे

पुनर्वसन शाखा

अपील / पुर्नरीक्षण

निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी महसूल शाखा (शहर)

स्वागत कक्ष

गृह शाखा

आस्थापना शाखा

अल्पबचत विषयक कामे

नैसर्गिक आपत्ती

सामान्य शाखा

आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष

लोकशाही दिन

सेतु सुविधा केंद्र

विभागीय चौकशी

सं.गा.यो. शाखा

अंतर्गत लेखा परिक्षण शाखा

उपजिल्हाधिकारी

(प्रशासन)

गौणखनिज शाखा

नगरपालिका प्रशासन

लेखा शाखा

कुळवहिवाट शाखा

ग्रामपंचायत शाखा

महसूल (ग्रामिण)

जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी लोकसभा व विधिमंडळ सद्स्यांची निवडणूक

वरील निवडणूकीकरीता मतदारनोंदणी करणे

उपजिल्हाधिकारी-रोजगार हमी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची अंमलबजावणी
जलयुक्त शिवार योजना
 जिल्हा पुरवठा अधिकारी  अन्न व नागरी पुरवठा
जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हाचे वार्षिक नियोजन व संबंधित बाबी
विशेष भूसंपादन अधिकारी – क्र. १, विशेष भूसंपादन अधिकारी-सामान्य , भूसंपादन अधिकारी-एमआयपी भुसंपादन
जिल्हा सूचनाविज्ञान अधिकारी (एनआयसी) सूचना आणि माहिती तंत्रज्ञान
जिल्हा गौणखनिज अधिकारी गौण खनिज नियंत्रण
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन
तहसीलदार सं.गा.यो. सं.गा.यो., इं.गा.यो.,केंद्र पुरस्कृत योजना
उपविभागीय अधिकारी
धुळे, शिरपूर
उपविभागाचे प्रशासन
तहसीलदार
धुळे, साक्री, शिरपूर, शिंदखेडा
तहसील प्रशासन